Co je to EVVO?

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

Samotné chápání a vymezování pojmu environmentální výchova je velmi různorodé, definic je celá řada. Ideální je, pokud si pro každodenní práci a komunikaci s kolegy či rodiči vybere každý tu svou.

Podle Aleše Máchala lze environmentální výchovu v nejširším slova smyslu popsat jako veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především:

•          zvyšovat spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, za smysluplné využívání místních zdrojů,

•          rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti,

•          utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz na dobrovolnou     skromnost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života.

 

Cíle environmentální výchovy

 „Environmentální výchova si klade za cíl hledat a hlavně nabízet ekologicky příznivější způsoby našeho života. Zjednodušeně bychom mohli říci, že hlavní cíl environmentální výchovy leží ve změně jednání lidí tak, aby „měkčeji našlapovali po Zemi“, uvádí Helena Nováčková v knize Zelený Ostrov,           2011

„Smyslem ekologické výchovy není nařizovat a poučovat, ale otevírat nové prostory pro utváření vlastního názoru, pro uvažování v širších souvislostech. Rádi bychom, aby si děti byly vědomy závislosti lidí na přírodě, s trochou nezbytné pokory dokázaly vnímat a oceňovat zázraky fotosyntézy a dekompozice, uměly a chtěly o něco pečovat a nést za něco svůj dílek odpovědnosti“, Aleš Máchal, 2009

„Jednou ze základních snah ekologické výchovy je vzbuzovat poptávku po méně konzumních, duchovnějších a také radostnějších způsobech života...“, říká Hana Librová, 1992