Náplň práce koordinátora EVVO

Pracovní náplň školního koordinátora EVVO

 • Koordinuje přípravu a zpracování školního programu EVVO a spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery. Dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy, navrhuje řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy.
 • Vytváří společně s vedením školy Dlouhodobý školní plán environmentální výchovy (ŠPEV).
 • Vytváří společně s členy týmu EVVO Krátkodobý roční plán environmentální výchovy.
 • Koordinuje realizaci EVVO na škole či školském zařízení, spolupracuje s vedením i zaměstnanci školy, pedagogy i provozními pracovníky.
 • Poskytuje ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností.
 • Účastní se dalšího vzdělávání a neustále rozvíjí své vědomosti a dovednosti.
 • Vyhledává možnosti a příležitosti k poznávání okolního prostředí školy.
 • Koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO.
 • Navazuje a podporuje kontakty se středisky ekologické výchovy (SEV), neziskovými organizacemi, subjekty poskytujícími ekovýchovné programy a služby a koordinuje a využívá nabídky a služby na podporu EVVO.
 • Podněcuje spolupráci s rodiči žáků školy, zřizovatelem městem Karlovy Vary, partnery v obci a regionu.
 • Koordinuje a organizuje konkrétní akce a projekty.
 • Koordinuje sběr elektrozařízení a použitých baterií a kontroluje jejich bezpečné uložení v prostorách školy.
 • Podněcuje, koordinuje a osobně přispívá k ekologizaci provozu školy.
 • Prezentuje činnost školy v oblasti EVVO na veřejnosti.
 • Podílí se na získávání prostředků na EVVO.
 • Vytváří ve škole pracovní skupinu pro EVVO.