BLIŽŠÍ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU KURZU

Nové Hutě (Šumava) 2020

BLIŽŠÍ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍMU KURZU

Nové Hutě (Šumava) 2020

Termín: neděle 2. 2. – pátek 7. 2. 2019 

Místo a čas začátku akce:  Kde: na parkovišti u prodejny Norma

Sraz: neděle 2. 2. v 7:45 

Odjezd: 8: 00 hodin

Příjezd a ukončení akce:  pátek 7. 2. 2020, cca 13 až 14 hodin tamtéž

Místo pobytu:   Nové Hutě - hotel Kodrea, Nové Hutě 4, 384 93

Tel:  + 420 602 467 975 www.kodrea.cz email: Info@kodrea.cz

Cena: 3 500 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravování plná penze, pitný režim, skipasy)

Cena nezahrnuje úrazové připojištění.

Ubytování: ve 2, 3, a 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a W-IFI

K dispozici máme učebnu a projekce.

Doprava: LENET travel. s.r.o

Lyžařské středisko:  lyžařský areál Nové Hutě www.novehute.cz

Lékařská služba:  zabezpečení od Horské služby Zadov, popřípadě od nemocnice

   Vimperk, Sušice

Materiální vybavení: 

Výzbroj: 

1. sjezdové lyže s bezpečnostním vázáním, hole, lyžařské boty, lyžařská helma

2.  běžecké lyže

Výstroj: oblečení na sjezdový a běžecký výcvik (včetně náhradního oblečení), spodní prádlo, rukavice (nejlépe dvoje či troje), tenká bunda na běžky, čepice, oblečení do budovy, přezůvky, společenské hry, hygiena, dle počasí sluneční brýle, brýle na sjezdovky opalovací krém a krém na obličej (mastný), finanční hotovost dle individuální potřeby (doporučuji cca 300,- Kč) 

Nedoporučuji: mobilní telefon, mp3, tablet (za ztrátu nebo poškození neručíme!!!)

Náležitosti - při odjezdu děti odevzdají:  potvrzení o seřízení vázání,

kartička pojištěnce (může být kopie)

potvrzení o bezinfekčnosti

souhlas rodičů se zařazením do kurzu

potvrzení o volném pohybu žáků se ruší (není možné dle současné legislativy dovolit volný pohyb žáků)

Pedagogický dozor:     Renata Klapuchová - hlavní vedoucí kurzu

Kristýna Šťastná - instruktor

Jiří Vališ - instruktor

POUČENÍ ŽÁKŮ O PŘEDPISECH A POKYNECH K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A ZDRAVÍ ŽÁKŮ

Pravidla chování v autobuse

- Pokud je mi pravidelně špatně při jízdě vozidlem - informuji učitele a po poradě s ním, rodiči a lékařem si vezmu příslušné léky

- Chovám se slušně a nehlučím

- Zachovávám pořádek

- V případě nevolnosti, či jiných zdravotních problémů, neprodleně upozorním učitele

- Při jízdě neopouštím své místo, pokud to není nutné ze zdravotních či jiných závažných důvodů

- Při vystoupení z autobusu se nejprve rozhlédnu a postavím se ke skupině (učiteli) a vyčkám na další instrukce

- Při nakládání a vykládání zavazadel dbám o bezpečnost vlastní i ostatních

- Se zavazadly nakládám opatrně

- Dbám pokynů řidiče

Pravidla chování na lyžařském výcvikovém kurzu (na chatě, při lyžování, nebezpečí hor)

- Nekonzumuji alkohol, drogy a cigarety

- Vždy dbám pokynů učitele -  neuposlechnutí, pokynů vyučujících, které by mohlo vést k zásadnímu ohrožení zdraví či narušení chodu kurzu, může vést k okamžitému vyloučení 

z kurzu. Vyloučeného účastníka kurzu si osobně vyzvedne zákonný zástupce na vlastní náklady. 

- Dodržuji kázeň, řád lyžařského výcvikového kurzu, řád služeb, režim dne

- Nikdy sám neopouštím skupinu bez vědomí učitele

- Dbám na správné teplé oblečení a nepodceňuji možné změny počasí

- Nepřeceňuji své síly

- Používám ochrannou přilbu k zajištění bezpečnosti a ochrany svého zdraví (doporučujeme i chránič páteře)

- Jezdím pouze po vyznačených tratích a respektuji označená místa jako zúžení, ostrý spád, rolba, zhoršený terén

- Před jízdou a po každém vystoupení z lanovky se vždy řádně rozcvičím

- Na sjezdovce se vždy chovám opatrně a ohleduplně, tak abych neohrozil sebe nebo ostatní lyžaře! 

- Na sjezdovku vyjíždím až po zjištění, jaká je situace nade mnou a zvážení bezpečného výjezdu  

- Zastavuji dle předchozích pokynů učitele - vždy na přehledném místě, na kraji sjezdovky pod celou skupinou!!! 

- NIKDY nezastavuji na nepřehledném místě (v zatáčce nebo za zatáčkou, pod terénní nerovností) a uprostřed sjezdovky!!! 

- Při předjíždění je odpovědný za srážku rychlejší jezdec (předjíždět můžu zprava i zleva, ale v takové vzdálenosti, abych neohrozil ostatní)

- Jedu rychlostí, kterou spolehlivě zvládnu, předpokládám změny podmínek, terénu a kvality sněhu

- Neohrožuji nepodařeným zastavením stojící lyžaře

- - Při pádu na úzké cestě rychle uhnu, neležím

- V případě nehody okamžitě zastavím a poskytnu první pomoc postiženému lyžaři

- Stoupat mohu pouze po okraji sjezdovky. Celé družstvo jde v jedné stopě, aby se neničila upravená sjezdovka 

- Ve frontě na vleku nepředbíhám a chovám se slušně. 

- Po opuštění vleku se ihned přemístím ke své skupině, tak abych nepřekážel jiným lyžařům.

- Na vleku respektuji, že cvičitel jede jako poslední

- Při sjíždění svahu respektuji, že cvičitel jede jako první

- Na výletech se pohybuji nejméně v trojicích

- Každé zranění hlásím učiteli!

Řád lyžařského kurzu

1. Lyžařské kurzy jsou součástí školního vyučování. Platí pro ně školní řád, který se upravuje na specifické podmínky lyžařského kurzu. Žáci jsou povinni, jak při výcviku, tak na chatě, cestě tam a zpět dodržovat tento řád, dále pak dodržovat řád hotelu, na které jsou ubytováni, plnit pokyny vedoucího kurzu, instruktorů i ostatních pracovníků kurzu a pracovníků hotelu. S personálem hotelu jednáme zdvořile a slušně.

2. Účast všech žáků na stanoveném denním programu a výcviku je povinná.

3. Základní výcvikovou jednotkou je družstvo. Opustit družstvo není povoleno bez souhlasu instruktora

4. Onemocnění a poranění hlásí každý účastník kurzu ihned svému instruktorovi (vedoucímu kurzu).

5. Žáci vykonávají službu dne, která se řídí pokyny vedoucího dne a denním řádem.

6. Žáci, kteří jsou omluveni z výcviku, nesmějí bez povolení vedoucího opustit chatu. 

7. Povinností každého účastníka kurzu je dodržovat čistotu a pořádek na pokojích i ve společenských místnostech a hygienických zařízeních. Větrání pokojů, uzavírání vodovodních kohoutů atd. se řídí pokyny vedoucího a správce hotelu. 

8. Žáci se schází ve společenských místnostech, vzájemné návštěvy na pokojích jsou zakázány. 

9. Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek je zakázáno!

10. 0. Lyžařskou výstroj a výzbroj, i půjčenou, udržují účastníci kurzu v pořádku a čistotě. Lyže) mohou být uloženy a jejich opravy prováděny pouze ve vyhrazené místnosti - lyžárně.

11. . Peníze si mohou účastníci kurzu uložit u instruktorů, jinak za ně instruktor neručí. Totéž se týká i lyží uložených mimo vyhrazený prostor. 

12. Škodu na zařízení hotelu je povinen uhradit ten, kdo ji zavinil, nezjištěné škody na pokojích uhradí společně všichni spolubydlící. Závady zjištěné na pokojích ubytovacích prostorách - po příchodu je třeba ihned ohlásit vedoucímu kurzu.

13. Denně je třeba dodržovat dobu nočního klidu.

14. Svá přání a stížnosti sdělují všichni účastníci kurzu svým instruktorům nebo vedoucímu kurzu, kteří je tlumočí vedoucímu hotelu. S personálem chaty jednají žáci zdvořile a slušně.

15.  Porušení řádu lyžařského kurzu se trestá podle stupně provinění až po vyloučení (ve výjimečných případech) provinilce z dalšího pobytu na kurzu - bez nároků na vrácení zaplacených výloh. Po vyloučení žáka z kurzu jsou zákonní zástupci povinni si vyloučeného žáka vyzvednout v místě konání kurzu. Ředitel školy je o vyloučení žáka bezprostředně informován pověřeným vedoucím kurzu Mgr. Renatou Klapuchovou. 

Výňatek ze školního řádu: Školní akce konané mimo školu

· Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, počíná dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě.

· může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem

· při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví připadnout více než 25 žáků. 

· Každou plánovanou akci předem projedná organizující pedagog s vedením školy a ředitel po tomto projednání může dovolit výjimku z počtu 25 žáků na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků stanovit vyšší nebo nižší počet žáků na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví.

· O akcích mimo budovu školy jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nejpozději dva dny předem informováni a vyzváni k písemnému souhlasu se samostatným příchodem a odchodem žáků do/z místa konání akce.

· U žáků do 7. ročníku se doporučuje společný odchod na místo konání od školní budovy a společný návrat ke školní budově.

· Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

· Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci i zákonní zástupci předem seznámeni.

· Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Poučení žáků o bezpečném chování na školních akcích

· Žáci jsou před každou akcí nebo vyučováním konaným mimo školní budovu poučeni o zásadách bezpečného přesunu a chování. Jedná se o vycházky, výlety, lyžařské výcviky, výchovně vzdělávací kurzy, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky a jiné.

· Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

Mgr. Renata Klapuchová - vedoucí kurzu

Mgr. Petr Kordík - ředitel školy