DALŠÍ VHODNÁ DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPC BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Jak můžete pomoci svým dětem:

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.