INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis se uskuteční v pátek 5.dubna 2019 od 14:00 do 18:00 h.

1) Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky
Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ustanovení § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Pro školní rok 2019/2020 chceme otevřít 2 první třídy.

Ředitel Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků základní školy:
1. Děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, děti, jejichž sourozenec navštěvuje tuto školu a děti zaměstnanců školy.
2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace.
Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte (zápisový lístek si mohou vyzvednout v sekretariátu školy)
Přijetí bude posuzováno dle Kritérií pro přijetí do 1. třídy.
Škola umožňuje i individuální (domácí) vzdělávání pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

2) V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout - využije transparentní losování (s ohledem na platnou legislativu, je to nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob). Losování provede předseda školské rady, ředitel školy a zástupce ředitele školy.

3) Rozhodnutí o přijetí - ředitel školy zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným číslem na vstupních dveřích do 1. stupně školy a na webových stránkách školy https://zskonecna.webnode.cz/. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

4) Rozhodnutí o nepřijetí - ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení.

5) Odklad - v případě, že budete žádat o odklad docházky, potřebujete nyní dvojí vyjádření:
1) školského poradenského zařízení (Pedagogiko-psychologická poradna Karlovy Vary, Lidická 38; tel.: 353 176 511 nebo Speciálně-pedagogické centrum Karlovy Vary, Vančurova 83/2; tel.: 608 867 999
2) odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Budeme pořádat tzv. Školu nanečisto, která proběhne pravděpodobně třikrát před zápisem do prvního ročníku základní školy. Zákonní zástupci a jejich děti budou pozváni na odpolední hodinový program, který právě připravujeme. Upřesňující informace naleznete na stránkách školy v sekci Pro budoucí prvňáčky.
Zájemci o prohlídku naší školy jsou srdečně zváni a mohou si domluvit i individuální termín prohlídky na našem telefonním kontaktu: 702 222 756


Mgr. Petr Kordík - ředitel školy