Přijímací zkoušky na SŠ 2018 - 2019

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Co je důležité vědět před přijímacími zkouškami?

Doporučuji zopakovat těsně před zkouškami.

BODOVÁNÍ TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1)      Uzavřené úlohy = křížkování odpovědí
za chybné odpovědi se body neodečítají

2)      Otevřené úlohy = vypsání odpovědí
v úloze se zpravidla požaduje více odpovědí, např. vypiš 4 slova s gramatickou chybou. Za správné slovo dostane uchazeč + 1 bod, za chybné nebo chybějící slovo dostane -1 bod, avšak v celkovém bodovém zisku dostane minimálně 0 bodů, nedostane tedy nikdy záporný počet bodů.
Pro lepší pochopení vysvětlím na výše uvedeném zadání: vypiš 4 slova s gramatickou chybou:
Mohou nastat např. tyto situace:

a)      vypsána 4 slova správně = uchazeč dostane 4 body

b)      vypsána 3 slova správně = + 3 body
1 slovo je chybně nebo chybí = -1 bod
Celkem uchazeč za tuto úlohu dostane 3-1 = 2 body

c)       vypsáno 1 slovo správně = + 1 bod
vypsáno 1 slovo chybně = -1 bod
nevypsána 2 slova = -2 body

Celkem 1-1-2 = -2, avšak uchazeč dostane celkem za úlohu 0 bodů (= nikdy nepůjde do mínusu).

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat maximálně 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky.

Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března.

U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Důležité je vyplnit správně přihlášku:

Důležité jsou zejména:

  • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
  • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol.

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu.

Termíny pro 1. kolo přijímacích zkoušek

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna.

Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou.

 U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná.

U oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.

Z čeho se skládá jednotná zkouška?

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019                           

1. termín:

12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 13. května 2019

2. termín 14. května 2019

Tyto termíny se nevztahují na:

  • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • obory vzdělání s výučním listem
  • obory zkráceného studia
  • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
  • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst. 2 školského zákona

Hodnocení 1. kola

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků jednotné zkoušky,  pokud je součástí přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem, u ostatních oborů do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). Zveřejní také výsledky hodnocení 1. a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. U oborů s talentovou zkouškou vydá rozhodnutí o nepřijetí od 5. do 15. února.

Pokud se přijímací zkoušky v 1. kole nekonaly, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatým/zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá data:

31. října

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací 

k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín 

pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. 

obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory 

s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února

termín pro konání talentové zkoušky pro obor 

Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři 

v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek 

u oborů bez talentové zkoušky

15. února

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, 

vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky 

20. února

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky 

pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové 

zkoušky)

15. března

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek 

(mimo oborů s talentovou zkouškou)

12. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání 

testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů 

pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího 

řízení 1. termín

17. dubna 2019

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího 

řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam 

přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, 

pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  

v 1. kole

13. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího 

řízení - 1. termín

14. května 2019

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího 

řízení - 2. termín

Důležitá čísla:

1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo

 

každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek

 

náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce 

po řádném termínu zkoušky

 

1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí 

o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo 

přijímacího řízení je 2

 

maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení 

(platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a 

další kola není omezen

3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 

lze podat odvolání

 

do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit 

důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce 

nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději 

do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka 

nejpozději 14 dní před konáním

Vypracoval: Mgr. Petr Kordík